logo AKW

Štúdium

AKW

Študijný plán

Študijný plán je rozdelený do troch rokov a to v rámci troch 7-dňových letných stretnutí a deviatich víkendových stretnutí. Každý predmet je ukončený krátkou písomnou prácou. Na konci kurzu manželia spoločne predložia a obhája záverečnú prácu.

Obsah programu je motivovaný učením Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté i do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Jednotlivé predmety majú určenú presnú dotáciu hodín v závislosti od typu stretnutia. Predmety počas letného stretnutia majú dotáciu 4 hodiny, víkendové stretnutia 12 hodín.

Morálny modul

Garant

ThLic. Róbert Neupauer

Predmety

Základy morálky (4 hod)
Pud, láska, stud a čistota (4 hod)
Integrácia lásky a dar Ducha (12 hod)
Rodina, svätyňa života: plodnosť manželskej lásky a bioetické otázky (12 hod)
Dar manželskej lásky a povolanie k svätosti (12 hod)
Spiritualita manželstva a rodiny (12 hod)

Teologický modul

Garant

ThLic. Mgr. Marek Iskra

Predmety

Manželstvo a rodina v Starom zákone (4 hod)
Manželstvo a rodina v Novom zákone(4 hod)
Rodina v Tradícii a v Magistériu Cirkvi (4 hod)
Ján Pavol II., cesta svätosti (4 hod)
Úvod do Teológie tela (4 hod)
Teológia tela (12 hod)
Boží plán s rodinou: sviatosť manželstva (12 hod)

Pastoračný modul

Garant

Mgr. Bc. Richard Kucharčík, MSMF, PhD.

Predmety

Odovzdávanie viery v rodine (4 hod)
Pastorácia rodín (4 hod)
Manželstvo v kánonickom práve (4 hod)
Pastoračné sprevádzanie (12 hod)

Filozoficko-sociologický modul

Garant

ThLic. Ing. Maroš Lovič

Predmety

Ľudská osoba ako vzťahové bytie (4 hod)
Sociológia rodiny (4 hod)
Rodina a sociálna politika (4 hod)
Rodina, spoločenstvo osôb (12 hod)

Psychopedagogický modul

Garant

doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, MSMF, PhD.

Predmety

Psychológia manželského života (4 hod)
Výchova detí v cnostiach (4 hod)
Výchova sexuality a citového života (4 hod)
Deti, médiá a výchova (4 hod)
Manželské krízy: genéza a terapia (12 hod)
Výchova sexuality a citového života v praxi (12 hod)

Priebeh stretnutí

Každé letné stretnutie pozostáva zo študijného týždňa so šiestimi dňami vyučovania, v rámci ktorých sa strieda akademická činnosť s rodinným životom, odpočinkom, duchovným životom a spolunažívaním. Štúdium začína letným stretnutím, ktoré je podmienkou pre absolvovanie víkendových stretnutí.

Každé víkendové stretnutie pozostáva z dvoch intenzívnych vyučovacích dní počas víkendu, rovnako kombinujúc aspekty rodinného, duchovného
a sociálneho života, tak ako aj v letnom období.

Najbližšie stretnutia

Rekrea Škutovky

Hotel Magura

Dom Xaver

Dom Xaver

Dom Xaver